Công trình - Dự án

Tuvantnmt.tk cam kết kết nối để đưa các ý tưởng vào ứng dụng thực tế. Kết hợp hài hòa giữa việc cung cấp những dịch vụ tư vấn với các hoạt động nghiên cứu, chúng tôi luôn nỗ lực hiệp lực trí tuệ của toàn bộ đội ngũ chuyên gia để xây dựng nên những ý tưởng sáng tạo mới và các giải pháp nổi bật có tính thực tiễn cao.

1.Quy hoạch sử dụng đất cấp các cấp

Mục tiêu của QHSDĐ:

-Đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quy hoạch của địa phương;

- Lập quy hoạch sử dụng đất đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất của cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm phù hợp với kế hoạch sử dụng đất 5 năm của địa phương để trình UBND các cấp xét duyệt;

- Đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội trong kỳ quy hoạch, đảm bảo hài hoà các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương;

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đến từng năm và từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp;

- Là cơ sở pháp lý quan trọng để  thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng,… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương;

- Làm cơ sở để UBND các cấp cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Hotspot Mapping
Hotspot Mapping2.Thống kê - Kiểm kê đất đai
CSDL do thi

 Dự án Thống kê - Kiểm kê đất đai >>>

Mục tiêu của Thống kê - Kiểm kê đất đai

-Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

-Làm tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước.

-Công bố số liệu về đất đai trong niên giám thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu sử dụng dữ liệu về đất đai cho quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và các nhu cầu khác của cộng đồng.

-Đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.