Lĩnh vực Môi trường - Địa chất - Khoáng sản

Tư vấn, thiết kế các hoạt động điều tra thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên (tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước);
Tư vấn lập Dự án Đánh giá tác động môi trường chiến lược;
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.