ArcGIS Desktop là ứng dụng GIS mở của ESRI, cho phép hiển thị, biên tập, quản lý dữ liệu, phân tích không gian, làm bản đồ, v.v…. ArcGIS Desktop là công cụ cần thiết cho các chuyên gia GIS bởi khả năng xây dựng và tích hợp CSDL, phân tích không gian, metadata và làm ma két bản đồ.

Các tính năng chính của ArcGIS Desktop bao gồm:

-  Vẽ bản đồ

-  Thiết kế và làm maket bản đồ 

-  Các công cụ truy vấn CSDL bản đồ

-  Phân tích không gian

-  Thiết kế quy trình xử lý địa lý (Geoprocessing)

-  Hỗ trợ các ứng dụng người dùng

-  Định nghĩa và quản lý CSDL của ArcGIS (Geodatabase)

-  Biên tập và biên dịch Geodatabase

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, hiện nay chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm ArcGIS Desktop theo ba cấu hình và mức giá khác nhau, bao gồm:

-  ArcView: bộ công cụ GIS cơ bản

-  ArcEditor: bộ công cụ GIS nâng cao

-  ArcInfo: bộ công cụ GIS hoàn chỉnh, giàu tính năng nhất

Xem thêm...