Nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết các bài toán đa dạng trong GIS, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các ứng dụng chuyên biệt chạy trên nền ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop Extension là các ứng dụng chuyên biệt cho chuyển đổi, thống kê, phân tích dữ liệu, phân tích ba chiều, v.v… được thiết kế cho nhiều bài toán GIS.

Các ứng dụng mở rộng của ArcGIS Desktop bao gồm:

-  Geostatistical Analyst; -  ArcGIS Publisher; -  Network Analyst; -  Schematics; -  Survey Analyst; -  Tracking Analyst; -  Data Interoperability; -  Maplex for ArcGIS; -  ArcScan for ArcGIS

Ứng dụng

Chức năng

3D Analyst

Bộ công cụ phân tích mô hình hóa ba chiều

Spatial Analyst

Bộ công cụ phân tích không gian mạnh mẽ

Geostatistical Analyst

Công cụ hỗ trợ thống kê cho phân tích

ArcGIS Publisher

Công cụ xuất bản bản đồ

Network Analyst

Bộ công cụ phân tích mạng lưới

Schematics

Công cụ tạo mô hình từ các dữ liệu dạng mạng lưới

Survey Analyst

Bộ công cụ quản lý và  xử lí số liệu trắc địa

Tracking Analyst

Bộ công cụ phân tích, theo dõi các hiện tượng biến đổi theo thời gian

Data Interoperability

Bộ công cụ chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Maplex for ArcGIS

Công cụ hỗ trợ đặt nhãn bản đồ trong sáng

ArcScan for ArcGIS

Công cụ hỗ trợ số hóa tự động, bán tự động