Đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là hàng hóa đặc biệt, vì vậy công tác Quy hoạch sử dụng đất có tác động tới toàn bộ nền kinh tế.
Quy hoạch sử dụng đất là 1 trong 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai ...

Xem tiếp

Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con người ngày càng nhiều những công cụ, phương tiện mới trong mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có cả quá trình dạy học. Việc sử dụng những công cụ, phương tiện khoa học kỹ thuật mới không những chỉ giúp cho con người có thêm nhiều khả năng trong việc cải tạo và chinh phục thế giới mà còn giúp cho con người hiểu sâu sắc hơn về bản chất của thế giới.

Xem tiếp
Như chúng ta đã biết phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và phương pháp. Hệ thống các nguyên lý quy luật, phạm trù của nó không chỉ phản ánh đúng hoạt động của thế giới tự nhiên, xã hội, tư duy và là công cụ sắc bén nhận thức thế giới khách quan của con người, mà còn chỉ ra được những cách thức để định hướng đúng hoạt động cụ thể nhằm mang lại hiệu quả năng suất cao trong thực tiễn

Xem tiếp